Podmienky ochrany osobných údajov

Vážení uživatelia,

ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás úplne zásadné. Preto venujte prosím pozornosť tomuto dokumentu, kde nájdete všetky potrebné informácie ohľadom Vašich osobných údajov spracúvaných prostredníctvom internetového obchodného systému www.dekorhome.sk (ďalej len "Služba") prevádzkovaným DEKORHOME, s.r.o., IČO: 24229661, sídlom Jesenická 513, 252 44, Psáry - Dolní Jirčany (ďalej len "Prevádzkovateľ").
Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia a uplatňovania Vašich práv využite prosím tento email: info@dekorhome.cz

Osobnými údajmi sú: meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby.

1. Za akým účelom spracovávame osobné údaje?
1.1. Osobné údaje spracovávame v prvom rade za účelom uzatvárania a plnenia Zmluvy s Užívateľmi ako Kupujúcimi. Na tieto účely majú registrovaní užívatelia zriadený užívateľský účet. K uzavretiu zmluvy dochádza výhradne elektronicky, teda za týmto účelom zbierame údaje na identifikáciu zmluvnej strany pri vykonaní uzavretí, aby sme mali časovú pečiatku pre dôkaz súhlasu s konkrétnymi podmienkami. Osobné údaje ďalej spracovávame za účelom plnenia zmluvy.
1.2. Osobné údaje Užívateľa zbierame aj za účelom evidencie a analýzy použitia Služieb Používateľovi s cieľom zlepšenia kvality Služieb pre Používateľa.
1.3. V odôvodnených prípadoch spracovávame osobné údaje aj za účelom ochrany našich záujmov, typicky v prípade právnych sporov, konanie pred súdom a pod. Tu musíme preukazovať, že sme pri poskytovaní svojich Služieb konali v súlade s právnymi predpismi.
1.4. Často spracovanie osobného údaje ukladá aj zákon, napr. Pri vedení účtovníctva, archivovanie a pod.
1.5. Spracovanie týchto údajov je povinné, bez nich nie je možné Služby využívať.
1.6. Nevykonávame žiadne profilovanie, ani automatizované rozhodovanie.

2. Od koho osobné údaje dostávame a komu je odovzdávame?
2.1. Osobné údaje získavame výhradne od Vás. Nezisťujeme si o Vás žiadne ďalšie údaje, okrem tých, ktoré nám sami dáte. Ste povinní dám poskytovať iba presné údaje a ak sa Vaše osobné údaje zmenia, musíte údaje aktualizovať.
2.2. Pre spracovanie osobných údajov Užívateľa využívame nasledujúce spracovateľa:

- zmluvný prepravca PPL CZ s.r.o. so sídlom K borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798

- zmluvný prepravca TOPTRANS EU, a.s., so sídlom U plynárne 1290/99, 10136 Praha 10 - Michle, IČO: 28202376

- naši externí spolupracovníci (fyzické osoby) zaisťujúci správu našich systémov na základe zmluvy

2.3. Osobné údaje Užívateľa sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovanými prostriedkami, a to konkrétne prostredníctvom systému www.dekorhome.sk, popr. na účely účtovníctva a fakturácie v systéme POHODA.
2.4. Osobné údaje Užívateľa môžu byť spracované aj manuálne a môžu pri tom vystupovať naši zamestnanci či iné osoby pracujúce pre nás pracujúcich, a to aj na účely odstraňovania chýb, nepresností a pod. Tieto osoby však môžu spracovávať osobné údaje len za podmienok a v rozsahu uvedenom a sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ao bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov.
2.5. Osobné údaje spracovávame vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zabezpečujeme im náležitú starostlivosť a ochranu. Staráme sa, aby ste nikdy neutrpeli ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Chránime Vás aj pred neoprávneným zasahovaním do Vášho súkromného a osobného života.
2.6. Keďže ste naši klienti, čas od času Vám zasielame informácie a novinky o našich výrobkoch a službách. V prípade, že nechcete tieto správy dostávať, máte možnosť sa kedykoľvek zadarmo odhlásiť. Spôsob bude vždy uvedený v rámci takéhoto oznámenia.

3. Ako dlho spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje poskytnuté pri uzatváraní Zmluvy a počas jej plnenia uchováme po dobu trvania zmluvy.

Aj po ukončení Zmluvy sme však oprávnení naďalej spracovávať osobné údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné na tieto účely:
3.1. Účtovníctvo a archivácia dokumentov

Osobné údaje, ktoré vyžaduje právny predpis, musíme spracovať na účely účtovníctva a plnenie daňových povinností (event. Na účely archivácie). Doba spracovania je 5 rokov od konca účtovného obdobia, v prípade dokladov relevantných pre platby DPH je to dokonca 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo;

3.2. oprávnené záujmy

Osobné údaje spracovávame tiež pre ochranu našich oprávnených záujmov, tj. Obrana pred prípadnými nároky našich zákazníkov, a to aj pred súdom (napr. Po dobu behu príslušných premlčacích lehôt, ktorá môže byť v Českej republike až 15 rokov od vniku relevantné udalosti). V tejto súvislosti Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresu, IČO, DIČ, sídlo) a kontaktné údaje (email, telefón), údaje v súvislosti s plnením zmluvy (jej obsah, informácie o jej plnení, číslo bankového účtu a iné platobné údaje, informácie z komunikácie s Vami).

Tieto údaje nemôžeme zmazať, a to ani v prípade žiadosti Užívateľa, lebo nie sú spracované na základe súhlasu. Vždy však na základe Vašej žiadosti posúdime, či dané údaje už nie je nutné spracovávať.

4. Aké máte práva?

4.1. V prvom rade máte právo nás požiadať o prístup k Vašim osobným údajom vrátane vyhotovenia kópie všetkých Vašich osobných údajov.

4.2. Vždy Vás budeme informovať o:

a) účelu spracovania osobných údajov,

b) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji,

c) povahe automatizovaného spracovania vrátane profilovania a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre dotknutú osobu,

d) príjemcovia, prípadne kategóriách príjemcov,

e) plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby,

f) všetkých dostupných informácií o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás.

 

4.3. Medzi Vaše ďalšie práva patrí

a) požiadať nás o vysvetlenie,

b) požadovať, aby sme odstránili vzniknutý stav, najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie, obmedzenie spracovanie alebo likvidáciu osobných údajov (právo byť zabudnutý),

c) požadovať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby sme to akokoľvek bránili,

d) podať dotaz, resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,

e) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

5. Ako Vaše osobné údaje chránime

Vaše údaje chránime. K tomu slúži nasledujúce prostriedky zabezpečenia: anitvirové ochrany, firewally, šifrovanie, autorizačné údaje.

6. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte odoslaním internetového formulára. Odoslaním potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.